16.styczeń.2023

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej – przetarg ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty.

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. dla zamówienia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi krajowej DK79 w Krzeszowicach.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Termin na składanie ofert: 01.02.2023r. do godz. 10:00.

Ostatnie aktualności

casino siteleri