Firma

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach została założona w dniu 28 grudnia 1994 r. przez Gminę Krzeszowice aktem notarialnym Rep. A Nr 4019/94, którą następnie wpisano  do rejestru spółek handlowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod nr H/B 5932  w dniu 1 lutego 1995 r. I z tym dniem rozpoczęła działalność gospodarczą.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia z dnia 19 grudnia 2002 r. wydanego przez Burmistrza Gminy Krzeszowice oraz w oparciu o aktualizowany Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miejską w Krzeszowicach.

Spółka jest odpowiedzialna za prawidłowe utrzymanie, eksploatację, modernizację i rozwój urządzeń oraz za zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego systemu odprowadzania oczyszczania ścieków z uwzględnieniem ochrony i optymalizacji kosztów.

Celem strategicznym Spółki jest spełnianie potrzeb, oczekiwań i wymagań Klientów, poprzez niezawodną dostawę czystej, zdrowej wody oraz niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków, przy jednoczesnym  zapewnieniu czystego i zdrowego środowiska naturalnego. Spółka chce to osiągnąć poprzez stabilną i wysoką jakość świadczonych usług. Dąży do tego, aby kojarzyła się swoim Klientom z zaangażowaniem i profesjonalizmem na każdym kroku swojej działalności.

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zmianami).

casino siteleri