Informacja Konsumencka

Na postawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje konsumentów tj. odbiorców usług (osoby fizyczne):

1. Dostawca usługi:

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Czycza 2A, 32-065 Krzeszowice, wpisaną pod numerem 0000135010 w Sądzie  Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 350789290, NIP 676-10-15-716, Tel 12 282 15 12, 12 282 13 20, e-mail: sekretariat@wikkrzeszowice.pl

Biuro obsługi:

ul. Stanisława Czycza 2A, 32-065 Krzeszowice, e-mali: obslugaklienta@wikkrzeszowice.pl.

2. Główne cechy świadczenia:

Dostawca usługi ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do dostawy wody o odpowiedniej jakości i ciśnieniu oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

3. Łączna cena lub wynagrodzenie:

Określa obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Sposób i termin spełnienia  świadczenia oraz procedura rozpatrywania reklamacji:

5. Odpowiedzialność za jakość świadczenia:

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa normują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu, która nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za która nie ponosi odpowiedzialności.

6. Czas trwania umowy, sposoby i przesłanki wypowiedzenia umowy:

Umowa jest zawierana na czas określony lub nieokreślony. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron w formie pisemnej. Odbiorca usług ma prawo rozwiązać w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej  z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy przez Odbiorcę usług w zakresie przesłanek do zamknięcia określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

casino siteleri