Cennik

Rodz. banańOznaczony parametrCena netto* [zł]
Analizy mikrobiologiczne wody
Bakterie grupy coli
50
Escherichia coli58
Bakterie grupy coli i Escherichia coli75
Enterokoki / Paciorkowe kałowe56
Pseudomonas aeruginosa100
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C35
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C35
Analizy fizykochemiczne wodypH / Stężenie jonów wodoru15
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C16
Mętność11
Barwa14
Smak13
Zapach13
Chlor wolny12
Jon amonu / Amoniak28
Azotany / Azot azotanowy41
Azotyny / Azot azotynowy13
Mangan30
Żelazo23
Twardość ogólna21
Analizy fizykochemiczne ściekówBZT81
ChZT-Cr78
Zawiesiny ogólne63
Fosfor ogólny60
Azot ogólny65
Azot amonowy / Amoniak (test kuwetowy)31
Azot amonowy / Amoniak (metoda miareczkowa z destylacją)62
Pobranie próbki prze próbkobiorcę25
Wydanie pojemnika do pobierania próbek mikrobiologicznych6
Dojazd próbkobiórcy na miejsce poboru i transport próbki do Labolatorium3zł/km