19 maja 2022

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej– przetarg ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty.

Zamawiający

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na realizację zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 99,99 KW, wraz z budową zewnętrznej instalacji elektrycznej na części dz. nr 1819, 1822, 1823, obr.0001 Krzeszowice, j. e. 120606_4 Krzeszowice, w Krzeszowicach” znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 5/TO/2022/A

Termin na składanie ofert: 02.06.2022 r. do godz. 10:00

Ponadto informacje znajdują się na stronie BIP Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice ► Zamówienia Publiczne

 

Ostatnie aktualności

casino siteleri