19 września 2020

ZMIANY W ZASADACH WYDAWANIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN.

W związku z wejściem w życie,  19 września 2020 r., nowelizacji przepisów Prawa budowlanego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, zmianie ulegają zasady wydawania warunków technicznych.

Wnioski o wydanie warunków technicznych złożone po dniu 19 września rozpatrywane będą na podstawie Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. Z 2019 poz. 1437 ze zm.).

Aby wnioskodawca uprawniony był do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego musi sporządzić plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.3) ), uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Do wydania warunków technicznych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wymaga opracowania dokumentacji technicznej.

Szczegółowy tryb postępowania związany z podłączeniem do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zamieściliśmy w zaktualizowanych Wytycznych do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działania WiK Krzeszowice dostępnych tutaj.

UWAGA: WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZED 19 WRZEŚNIA WAŻNE SĄ 2 LATA OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 13 LUTEGO 2020 ROKU O ZMIANIE USTAWY – PRAWO BUDOWLANE
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW.

„Wytyczne do projektowania, wykonania oraz odbioru sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na obszarze działania WiK”

Ostatnie aktualności

casino siteleri