24 października 2016

ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. przypomina o obowiązku korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami tj. Ustawą  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2015  poz. 139),  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015  poz. 1422) zawartą umową i regulaminem świadczenia usług,  niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez spółkę oraz nieutrudniający działalności przedsiębiorstwa.

Odbiorcy są zobowiązani do:

  1. Użytkowania  instalacji  wodociągowej  w  sposób  eliminujący  możliwość  wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego  wody  w  sieci  wodociągowej  na  skutek  między innymi  cofnięcia  się  wody z  instalacji wodociągowej.
  2. Montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

W zakresie zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymagania określa ww. rozporządzenie oraz  PN-EN 1717 z 23 września 2003 r. 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.  apeluje do wszystkich Odbiorców Usług (w szczególności do właścicieli nieruchomości wyposażonych w czynną studnię), o montaż zaworów antyskażeniowych. Jednocześnie informuje o rozpoczęciu sprawdzania posesji na terenie Gminy Krzeszowice pod kątem korzystania z dodatkowych ujęć wody.

 

Ostatnie aktualności

casino siteleri