4 kwietnia 2016

ZAWIADOMIENIE

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XVIII/185/2016 z dniem 01.05.2016 r. wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  Sp. z o.o.  Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XVIII/186/2016 z dnia 31.03.2016r.  w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla poszczególnych grup odbiorców.

 

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka   netto Cena/stawkabrutto Jednostka miary
1. Grupa 1Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy* 1) cena 1m3dostarczonej wody 3,57 3,86 zł/m3
2) stawka opłatyabonamentowej 3,81 4,11 zł/odbiorca/m-c
2. Grupa 2Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*. 1)cena 1m3dostarczonej wody 3,57 3,86 zł/m3

 

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena /stawkanetto Cena /stawka dopłaty do 1 m3 ścieków netto Cena/stawka netto dla odbiorców Cena/stawka brutto dla odbiorców Jednostka miary
1. Grupa 1Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego 1) cena 1m3odprowadzonych ścieków 12,69 3,45 9,24 9,98 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 9,97 9,97 10,77 zł/odbiorca/m-c
2. Grupa 2Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody 1) cena 1m3odprowadzonych ścieków 12,69 3,45 9,24 9,98 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 8,28 8,28 8,94 zł/odbiorca/m-c
3. Grupa 3Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego 1) cena 1m3odprowadzonych ścieków 12,69 2,71 9,98 10,78 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 9,97 9,97 10,77 zł/odbiorca/m-c
4. Grupa 4Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody 1) cena 1m3odprowadzonych ścieków 12,69 2,71 9,98 10,78 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 8,28 8,28 8,94 zł/odbiorca/m-c

Wysokość stawek dotycząca opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych :

L.p. Rodzaj opłaty Stawki opłat w zł
netto brutto
1. Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń wodociągowych 55,80 60,26
2. Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń kanalizacyjnych 55,80 60,26
3. Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 96,40 104,11

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p. Rodzaj opłaty Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
netto brutto
1. Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnychGrupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej 0,048 0,052 zł/1% przekroczenia

Taryfy obowiązują od dnia 01.05.2016 r. do dnia 30.04.2017 r.

*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2015, poz. 139).

 

Zarząd Spółki WiK Krzeszowice

 

Ostatnie aktualności

casino siteleri