2 marca 2010

Wizyta ekspertów JASPERS

W związku z realizacją projektu w ramach Funduszu Spójności pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” w dniach 25-26 luty 2010 r. odbyła się wizyta ekspertów Inicjatywy JASPERS w osobach: Pan Waldemar Jastrzemski i Pan Łukasz Wyra wraz z Panią Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Ministerstwie Środowiska Aleksandrą Malarz. Inicjatywa JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) ma na celu wspólne wsparcie dla projektów w europejskich regionach. Wizyta w naszej gminie posłużyła jak najlepszemu przygotowaniu wniosku o dofinansowanie naszego przedsięwzięcia, który będzie podlegał ocenie przez Komisję Europejską. Wsparcie ma charakter doradczy.

W pierwszym dniu wizyty miała miejsce wizja lokalna miejsc, gdzie planowana jest realizacja projektu, przy uwzględnieniu wszystkich miejscowości ujętych w przedsięwzięciu oraz zwiedzenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach.

Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl zaprezentował walory turystyczne, architektoniczne i kulturowe Gminy Krzeszowice oraz możliwości jakie przed nią stoją dzięki realizacji projektu. W następnej kolejności Pani V-ce Prezes Magdalena Dziura omówiła ogólny zakres projektu oraz podsumowała dotychczasowy przebieg realizacji przedsięwzięcia.

W drugim dniu wizyty przedstawiciele firmy LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku wraz z załącznikami, wystąpili z prezentacją dotyczącą analizy finansowo – ekonomicznej i analizy opcji dla projektu. Na spotkaniu byli obecni również Z-ca Burmistrza Jolanta Tryczyńska-Celarek, Z-ca Burmistrza Andrzej Żbik oraz koordynator projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Mariusz Zega. Wizyta zakończyła się uwagami oraz wskazówkami dotyczącymi projektu, które zaprezentowali eksperci JASPERS-a.

Ostatnie aktualności

casino siteleri