2 grudnia 2014

Taryfa za wodę i ścieki bez tajemnic

Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy Krzeszowice,

media często podejmują temat dotyczący wysokości cen za usługi wodno-kanalizacyjne, ponieważ ceny te od lat wzbudzają wiele emocji wśród ludności, radnych i dziennikarzy, szczególnie w okresie przemian politycznych w tym wyborów. Najwięcej kontrowersji wzbudza wysokość cen i ich zróżnicowanie w zależności od regionu czy gminy. Zgodnie z powszechnie przyjętym przeświadczeniem, ceny wody i ścieków w poszczególnych regionach kraju nie powinny być zróżnicowane. W ferworze dyskusji zapomina się często, że zasady kształtowania cen za wodę i ścieki określa rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Dużą więc odwagą jest porównywanie cen stosowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, nawet jeśli te mają taki sam status prawny, obsługują zbliżoną liczbę odbiorców, świadczą podobną ilość usług. Bez znajomości lokalnych uwarunkowań związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, w tym sposobem ujmowania wody, sposobem oczyszczania ścieków, rodzajem dostarczanych ścieków, realizacją inwestycji czy w rezultacie tak ważnym wskaźnikiem ilości osób zamieszkałych na 1 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nie sposób ocenić poziomu naszej taryfy w stosunku do innych. Abstrahując, od przepisów prawa, które jasno wskazują jak należy określać i wyliczać cenę, niektóre przedsiębiorstwa kreują swoje ceny dla potrzeb polityki lokalnej.

Mając to na uwadze przygotowaliśmy poniższy materiał, który ma na celu przybliżyć Państwu sposób określania naszej taryfy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aktualna taryfa wprowadzona na okres od 01 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. zawiera ceny i opłaty w następujących wysokościach:

Za doprowadzanie wody:

*Cena 3,59zł /m3

*Opłata abonamentowa dla wszystkich odbiorców 3,87zł/odbiorcę/m-c

Za odprowadzanie ścieków:

*Cena 13,39zł/m3

*Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych wg urządzenia pomiarowego 11,41zł/odbiorcę/m-c

*Opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczanych wg przeciętnych norm 10,11zł/odbiorcę/m-c

Ceny podane są w wartościach netto. Do każdej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości 8 %.

W kwietniu br. uchwalono dopłatę do jednego metra sześciennego ścieków w wysokości 3,70 zł netto/m3. Celem dopłaty jest wsparcie finansowe z budżetu gminy dla odbiorców usług komunalnych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata ta pomniejsza cenę jednego metra sześciennego ścieków z 13,39 zł netto do 9,69 zł netto i odbiorca usług tą stawką jest rozliczany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne za odprowadzane ścieki.

Liczbowy udział poszczególnych składników kosztowych w cenie wskaźnikowej za wodę i ścieki prezentują poniższe wykresy (cena wskaźnikowa to cena za 1m3 przeliczona włącznie z opłatą abonamentową) . Dla analizy i porównania zestawiono dane od 2011 roku.

wyjres1a

Udział kosztów w cenie wskaźnikowej (aktualna cena wskaźnikowa 3,99 zł netto/m3 ) – woda

Można stwierdzić, że cena wody na przestrzeni ostatnich lat jest stabilna i stosunkowo niska. Wynikato z niewielkiej wartości posiadanej sieci wodociągowej, a zarazem niskim majątku związanym z tymi urządzeniami co wiąże się z brakiem możliwości przeprowadzenia poważnych przedsięwzięć. Realizacja dotychczasowych inwestycji wodociągowych opiera się na wieloletnim planie modernizacji urządzeń wodociągowych i finansowana jest przez amortyzację i marżę zysku, które w cenie wskaźnikowej za wodę stanowią 0,44 zł netto.

Natomiast duże zmiany obserwujemy w cenie ścieków. Z poniższego wykresu wynika, że największy udział bo, aż 8,74 zł netto w cenie wskaźnikowej ścieków, która wynosi aktualnie 14,36 zł netto, stanowi amortyzacja oraz podatek od nieruchomości. Pozostałe koszty takie jak wynagrodzenia, materiały, energia, usługi obce oraz opłaty za korzystanie ze środowiska to 5,62 zł netto/m3. Tendencja zwyżkowa dla dwóch składników takich jak amortyzacja i podatek od nieruchomości jest znacząca na przełomie lat i wiąże się z inwestycjami. Realizacja przez spółkę stutrzydziestomilionowego przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji na terenie aglomeracji Krzeszowice oraz modernizacją centralnej oczyszczalni ścieków pociąga za sobą, oprócz oczywistych korzyści ekologicznych, konsekwencje w taryfie. Na wykresie widzimy jak od 2011 roku czyli od momentu rozpoczęcia robót budowlanych, aż do dzisiaj, do kończącej się inwestycji, cena wzrasta pod wpływem naliczonej amortyzacji i podatku od nieruchomości, których wysokość uzależniona jest od kolejno przyjmowanych na majątek spółki modernizowanych i budowanych urządzeń kanalizacyjnych.
Mając wiedzę na jakim poziomie są koszty, zadajmy sobie pytanie, a co z przychodami ? Otóż docelowo z wybudowanej sieci kanalizacyjnej może korzystać 11 tysięcy 600 mieszkańców, a już dzisiaj prawie sto procent z nich uzyskało szansę podpięcia się. Ilu to zrobi i jak szybko? Odpowiedź na to pytanie będzie miała bezpośredni wpływ na kształt przyszłorocznej taryfy, a jej regultorem staną się przyszli odbiorcy. Bowiem stabilna taryfa jest wówczas zagwarantowana, gdy koszty są zrównoważone przez przychody.

Udział kosztów w cenie wskaźnikowej (aktualna cena wskaźnikowa 14,36 zł netto/m3) – ścieki

wyjres2a

Ostatnie aktualności

casino siteleri