6 lipca 2015

STOP!!! DLA NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW

STOP!!!

DLA NIELEGALNEGO ZRZUTU ŚCIEKÓW

Nielegalny zrzut ścieków polega m.in. na podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i odprowadzaniu ścieków bez zawarcia umowy oraz na odprowadzaniu wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Podstawą świadczenia usług w zakresie odprowadzania ścieków przez Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. jest umowa, która powinna być zawarta w formie pisemnej zgodnie z Ustawą z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. z 2001r. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami/. Obowiązkiem Odbiorcy, którego nieruchomość została podłączona do kanalizacji, jest złożenie wniosku o zawarcie umowy na podstawie którego zostanie zawarta umowa o odprowadzanie ścieków. Bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z ww. ustawą podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

Pracownicy spółki prowadzą intensywne kontrole nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci kanalizacyjnej. Aby wyjść naprzeciw mieszkańcom wprowadza się okres abolicji. Wobec osób, które do 31.08.2015 r. uregulują ewentualne nieprawidłowości konsekwencje nie będą wyciągane. W przypadku stwierdzenia bezumownego odprowadzania ścieków po tym terminie, wobec właścicieli nieruchomości będą podejmowane działania procesowe w trybie i na warunkach art. 28 wymienionej powyżej Ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami/ wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Każdy odbiorca usług, który takie podłączenia posiada winien je zlikwidować. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia kontroli sieci przez pracowników spółki nielegalnego wprowadzania wód opadowych lub drenażowych do kanalizacji sanitarnej, zostanie to potraktowane jako bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i na podstawie art. 28 ust. 4a wymienionej powyżej Ustawy podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
Podjęte działania mają również za zadanie zwrócić uwagę mieszkańców na wszelkie nieprawidłowości i zachęcić do przekazywania informacji o ich zaistnieniu do Spółki.

Ostatnie aktualności

casino siteleri