12 stycznia 2022

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej w trybie przetargu ofertowego.

Zaproszenie do złożenia oferty.

Zamawiający
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r ,zwana dalej Pzp w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. (tzw. zamówienie sektorowe) na realizację zamówienia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla pompowni wody w Krzeszowicach przy ul. Ignacego Wróbla, działka nr 131,132 obręb Czatkowice, Gmina Krzeszowice w formule zaprojektuj i wybuduj
znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 27/TT/2021

Termin na składanie ofert: 21.01.2022 r. do godz. 10:00

Ostatnie aktualności

casino siteleri