14 grudnia 2023

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

Zamawiający
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r, zwana dalej Pzp w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień  w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Nazwa zamówienia:  „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych dla Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. znak sprawy; 12/TO/2023

Termin na składanie ofert: 27.12.2023r. do godz. 9:00

Ostatnie aktualności

casino siteleri