29.grudzień.2021

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy armatury wodociągowo kanalizacyjnej dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.

Zaproszenie do złożenia oferty.

Zamawiający
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r ,zwana dalej Pzp w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. (tzw. zamówienie sektorowe) na realizację zamówienia pn. „Dostawy materiałów do bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na inwestycje/usługi wykonywane przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.”
znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 29/TWK/2021

Termin na składanie ofert: 12.01.2022 r. do godz. 10:00

Ostatnie aktualności

casino siteleri