23 czerwca 2023

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę na teren budowy i rozruch urządzeń: zbiornik na wody deszczowe 42m³ wraz z zabudowaną pompownią

Zamawiający
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r, zwana dalej Pzp w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. (tzw. zamówienie sektorowe) na realizację zamówienia pn. „Dostawa zbiornika na wody deszczowe 42m³ wraz z zabudowaną pompownią – 1 kpl.”    Znak sprawy: 7_2 /TT/2023

Termin na składanie ofert: 04.07.2023 r. do godz. 9:00

Ostatnie aktualności

casino siteleri