23 listopada 2018

Przetarg ofertowy -zaproszenie do złożenia oferty

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z instalacją odgromową, z wykonaniem kompletnego pokrycia dachowego, rozbiórka istniejącej wiaty przylegającej do pompowni na działce nr 132 obręb Czatkowice, gmina Krzeszowice”        

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego , bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp  (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 20.12.2018r. do godz. 9:00.
Zamówienie w trybie przetargu ofertowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z instalacją odgromową, z wykonaniem kompletnego pokrycia dachowego, rozbiórka istniejącej wiaty przylegającej do pompowni na działce nr 132 obręb Czatkowice, gmina Krzeszowice”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie https://bzp.uzp.gov.pl/ pod nr.  652332-N-2018

Więcej na stronach:
https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice,a,1519387,rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-istniejacego-budynku-pompowni-z-instalacja-odgromowa-z-wykonaniem-k.html
https://wikkrzeszowice.pl/fundusz-spojnosci/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri