14 lutego 2019

Przetarg ofertowy -zaproszenie do złożenia oferty

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia

pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z instalacją odgromową, z wykonaniem kompletnego pokrycia dachowego, rozbiórka istniejącej wiaty przylegającej do pompowni na działce nr 132 obręb Czatkowice, gmina Krzeszowice”        

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego , bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp  (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 08.03.2019r. do godz. 9:00.
Zamówienie w trybie przetargu ofertowego na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z instalacją odgromową, z wykonaniem kompletnego pokrycia dachowego, rozbiórka istniejącej wiaty przylegającej do pompowni na działce nr 132 obręb Czatkowice, gmina Krzeszowice”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie https://bzp.uzp.gov.pl/ pod nr.  514280-N-2019 z dnia 2019-02-14

Więcej na stronach:
https: https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice,m,12393,zamowienia-publiczne.html
https://wikkrzeszowice.pl/fundusz-spojnosci/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri