17 listopada 2010

Podpisana umowa na Modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków

15 listopada w siedzibie spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice w obecności burmistrza Gminy Krzeszowice Czesława Bartla podpisana została umowa na kontrakt V czyli Modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Krzeszowicach.

Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciel Inżyniera Kontraktu oraz firmy zajmującej się promocją i reklamą projektu.

Wykonawcą tego zadania została firma INSTAL Kraków S.A. która spełniła wszystkie wymagania w trybie przetargu nieograniczonego i została wyłoniona wg kryterium najniższej ceny.

Zadanie to jest realizowane przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice na mocy umowy zawartej z NFOŚiGW, zgodnie z projektem pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach jest inwestycją niezbędną przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Pozwoli zwiększyć jej przepustowość z 7 tys. m3 na dobę do 10,5 tys. m3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej niewątpliwie zwiększy zalety inwestycyjne Gminy Krzeszowice i podniesie istniejące już walory krajobrazowe, uzdrowiskowe i ekologiczne dla przedsiębiorców, mieszkańców i turystów.

Ostatnie aktualności

casino siteleri