24 września 2018

Ogłoszenie zamówienia w trybie przetargu ofertowego na realizację inwestycji „Modernizacja pompowni wody”

Zaproszenie do złożenia oferty
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku pompowni z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną mechaniczną wraz z remontem pomieszczenia pomp ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku pompowni: rozbudowa i przebudowa dojść, dojazdów i placu manewrowego z miejscami parkingowymi oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem i odprowadzeniem wód do istniejącego zbiornika odparowującego, rozbiórka istniejącej wiaty przylegającej do pompowni wraz z przebudową odcinków sieci wodociągowej i budową zewnętrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej oraz remont instalacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej w budynku magazynowym”
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp  (tzw. zamówienie sektorowe)
Termin na składanie ofert: 24.10.2018r. do godz. 9:00

 

Więcej informacji na stronie

https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice,a,1496921,31rozbudowa-przebudowa-i-nadbudowa-istniejacego-budynku-pompowni-z-wewnetrznymi-instalacjami-elektry.html

Ostatnie aktualności

casino siteleri