1 kwietnia 2022

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę związaną z opracowaniem analiz ryzyka – przetarg ofertowy

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (tzw. zamówienie sektorowe) na realizację zamówienia obejmującego wykonanie usługi w ramach zadania pn. Opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej zarządzanych przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zlokalizowanych na terenie gm. Krzeszowice, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 3/TT/2022

Termin na składanie ofert: 20 kwietnia 2022 r.  do godz. 10:00

Ponadto informacje znajdują się na stronie BIP Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice ► Zamówienia Publiczne
oraz na stronie  https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri