21 marca 2023

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej – przetarg ofertowy

Zaproszenie do złożenia oferty.

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. dla zamówienia pn.„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Krzeszowice – miejscowość Siedlec” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, (tzw. zamówienie sektorowe) na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

Termin na składanie ofert: 12.04.2023 r. do godz. 10:00.

Więcej informacji na stronie  https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri