15 lutego 2022

Ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane związane z budową budynku biurowo administracyjnego.

Zaproszenie do złożenia oferty.

Zamawiający
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 24.06.2021r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwana dalej „Pzp”.

Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (tzw. zamówienie sektorowe) na realizację zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Budowa budynku biurowo administracyjnego Wodociągów i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o.” znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 30/TT/2021/A

Termin na składanie ofert: 28.02.2022 r. do godz. 10:00

Więcej informacji na stronie  https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni do wglądu w siedzibie Spółki całość dokumentacji projektowej w wersji papierowej.

Ostatnie aktualności

casino siteleri