8 sierpnia 2018

Ogłoszenie- przetarg ofertowy na odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego

Zaproszenie do złożenia oferty

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia
pn. „Odbiór  i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego”
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z art. 133 ustawy Pzp  (tzw. zamówienie sektorowe)

Termin na składanie ofert: 24.08.2018r. do godz. 9:00.

Więcej informacji na stronie  https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice,a,1481099,ogloszenie-przetarg-ofertowy-na-odbior-i-zagospodarowanie-osadu-sciekowego.html

Ostatnie aktualności

casino siteleri