3 kwietnia 2017

Od 1 maja niższe ceny wody i ścieków

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. zawiadamia, że od 1 maja 2017 r. ceny wody i ścieków zostają obniżone:

– cena brutto płacona za 1 m3 wody zmniejszy się o 0,78% , a stawka opłaty abonamentowej obniży się o 0,49%,

– cena brutto płacona za 1 m3 ścieków zmniejszy się o 5,51% , a stawka opłaty abonamentowej obniży się o 0,65%.

ZAWIADOMIENIE

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXX/332/2017  z dniem 01.05.2017 r. wprowadza się taryfy obowiązujące od dnia 01 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice  Sp. z o.o.  Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XXX/333/2017 z dnia 30.03.2017 r.  w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla poszczególnych grup odbiorców.

Wysokości cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka   netto Cena/stawka

brutto

Jednostka miary
1.

 

Grupa 1

Wszyscy odbiorcy poza wodą zużytą na cele wskazane w art. 22 ustawy*

1) cena 1m3

dostarczonej wody

3,55 3,83 zł/m3
2) stawka opłaty

abonamentowej

3,79 4,09 zł/odbiorca/m-c
2. Grupa 2

Gmina w zakresie wody pobranej na cele wskazane w art. 22 ustawy*.

1)cena 1m3

dostarczonej wody

3,55 3,83 zł/m3
   


Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena /stawka

netto

Cena /stawka dopłaty do 1 m3 ścieków netto Cena/stawka netto dla odbiorców Cena/stawka brutto dla odbiorców Jednostka miary
1. Grupa 1

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego

1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków

12,18 3,45 8,73 9,43 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 9,91  

9,91

 

10,70  

zł/odbiorca/m-c

 

2. Grupa 2

Odbiorcy zrzucający ścieki bytowe rozliczani wg przeciętnych norm zużycia wody

1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków

12,18 3,45 8,73 9,43 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 8,44 8,44 9,12  

zł/odbiorca/m-c

 

3. Grupa 3

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg odczytów wodomierza lub urządzenia pomiarowego

1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków

12,18 2,71 9,47 10,23 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 9,91 9,91 10,70  

zł/odbiorca/m-c

 

4. Grupa 4

Pozostałe podmioty nie objęte grupą 1 i 2 rozliczane wg przeciętnych norm zużycia wody

1) cena 1m3

odprowadzonych ścieków

12,18 2,71 9,47 10,23 zł/m3
2) stawka opłaty abonamentowej 8,44 8,44 9,12  

zł/odbiorca/m-c

 

Wysokość stawek dotycząca opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych :

L.p. Rodzaj opłaty Stawki opłat w zł
netto brutto
1. Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń wodociągowych 56,01 60,49
2. Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń kanalizacyjnych 56,01 60,49
3. Stawka opłaty przyłączeniowej do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 75,92 81,99

Wysokość opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

L.p. Rodzaj opłaty Wyszczególnienie Stawka opłaty Jednostka miary
netto brutto
1. Opłata za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Grupa odbiorców dokonujących opłaty za każdy % przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczeń ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

Opłata dodatkowa w wyszczególnieniu do Grupy 3 lub 4

Stawka opłaty za 1 % przekroczenia każdej wartości dopuszczalnej

0,045 0,050 zł/1% przekroczenia

 

Taryfy obowiązują od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.

*Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2015, poz. 139).

 

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowic

Ostatnie aktualności

casino siteleri