1 sierpnia 2016

KONTROLE LEGALNOŚCI POBORU WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Czym jest nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych?

Jest to:

W celu ograniczenia i zmniejszenia negatywnego zjawiska nielegalnego korzystania z usług wodociągowo-kanalizacyjnych, Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice spółka z o.o.  rozpoczyna akcję „Stop dla nielegalnego poboru wody i zrzutu ścieków”. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy. Akcja polegać będzie    m. in. na kontrolowaniu i ujawnianiu przez pracowników spółki nieprawidłowości w pobieraniu wody, odprowadzaniu ścieków oraz w opomiarowaniu przyłączy wodociągowych. Ma ona również zachęcić mieszkańców do informowania o zaobserwowanych nieprawidłowościach. Wybierając numer 12 282 13 20, wew. 21, zachowując pełną anonimowość, można dokonać zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia nielegalnego korzystania z usług, spółka natychmiast rozpocznie procedury określone Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015, poz.139).

Należy zaznaczyć, że bardzo częstą formą nielegalnego odprowadzania ścieków jest podłączanie systemów odprowadzania wody deszczowej z nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Wprowadzanie ścieków deszczowych do nieprzystosowanych do tego celu kanałów, w okresie intensywnych opadów lub roztopów, może prowadzić do lokalnych podtopień ściekami wylewającymi się przez włazy studzienek kanalizacyjnych na powierzchnię.

Ostatnie aktualności

casino siteleri