11.grudzień.2020

KOLEJNY SUKCES – KWOTA ROSZCZEŃ MALEJE

Po zakończeniu  w 2015 r. inwestycji  ”Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice-dorzecze Rudawy”, rozliczonej z Funduszem Spójności przez poprzedni Zarząd, Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Kwota roszczeń sądowych wobec przedsiębiorstwa, zgłoszonych przez Wykonawców opiewała na ok. 11,6 mln zł. Wartość ta, wynikała z pozwów dotyczących odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego z umów o roboty budowlane oraz z tytułu przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych i odpowiedzialności solidarnej Spółki jako inwestora. W wyniku intensywnych działań obecnego Zarządu, zwieńczonych ugodą na kwotę ok 6 milionów, zawartą pomiędzy Zarządem WiK a Wykonawcą, oraz wygraną sprawą sądową,  wartość roszczeń, już w 2019 r., spadła  do ok. 2 mln. Poprawiło to znacznie płynność finansową i podniosło rangę przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu środków na nowe inwestycje co umożliwiło Spółce  dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie w tym miejscowości Zalas, Sanka.

Pomimo odniesionego wtedy sukcesu, Zarząd Spółki nie zaprzestał dalszych starań aby zminimalizować kwotę pozostałych roszczeń. Po prawie dwóch latach intensywnych działań, 04 grudnia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił w całości powództwo przeciwko WIK.

Wykonawca domagał się zapłaty tytułem „uzupełnienia ryczałtu” do kontraktu realizowanego na rzecz WIK, kwoty: 944.417,69 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia 7 maja 2016 r. Wartość odsetek na dzień rozstrzygnięcia sprawy w sądzie tj. 04.12.2020r. wyniosła 294.373,70 zł. W efekcie wygranej sprawy, roszczenia wobec Spółki zostały pomniejszone o dalszą kwotę tj. o 1.238.791,39 zł (należność główna z odsetkami) oraz odzyskano 66.138,00 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Do pełnego osiągnięcia sukcesu pozostaje wygranie ostatniej sprawy, która aktualnie toczy się w sądzie. Kwota główna tego ostatniego roszczenia wynosi 734.044,80zł oraz odsetki w wysokości 333.135,67zł liczone na dzień 04.12.2020 r., razem to kwota  1.067.180.47 zł.

Ostatnie aktualności

casino siteleri