Zakres projektu

wikabaner-215x135

 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”

Podstawowym celem realizacji zadania jest włączenie do kanalizacji sanitarnej 294 posesji oraz czterech obiektów użyteczności publicznej. Wskutek tych działań nastąpi likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, co poprawi  warunki środowiskowe, zdrowotne oraz turystyczne regionu.

Aby zachować duże walory krajobrazowe doliny Sanki i kontynuować intensywnie użytkowanie rolnicze, należy bezwzględnie wyeliminować zatruwanie pierwszego poziomu wód gruntowych w zlewni rzeki.

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej wyeliminuje w sposób trwały zanieczyszczenie znacznej części wsi Zalas i Sanka ściekami bytowo-gospodarczymi. W chwili obecnej ścieki odprowadzane są do przydomowych szamb, które często zanieczyszczają miejscowe cieki wodne  zasilające swymi wodami rzekę Sankę, a  mające istotne znaczenie dla gospodarki wodnej regionu. Sytuacja ta wpływa bardzo niekorzystnie na środowisko naturalne zwłaszcza, że na obszarze Gminy znajdują się aż trzy parki krajobrazowe, trzy rezerwaty i trzy obszary należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W związku z tym zachodzi pilna potrzeba uregulowania gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę systemu kanalizacji gminy. Wykorzystanie nowo wybudowanej i sprzyjającej rozwojowi społeczno-gospodarczemu infrastruktury komunalnej przyczyni się do poprawy jakości życia w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas i Sanka. Jest to kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części gminy Krzeszowice. Przewidywana długość budowanej sieci głównej i rozdzielczej to 21120 mb. łącznie , w technologii grawitacyjno-ciśnieniowej, z rur PCV, z przepompowniami i rurociągiem tłocznym, na terenie aglomeracji Krzeszowice-Zalas. Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyjnych w drogach, wzdłuż dróg, ogrodzeń, granic posesji, przez tereny prywatne. Istniejąca sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna oraz warunki terenowe wymuszają odpowiednie głębokości rurociągów kanalizacyjnych. Przebieg zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej zdeterminowały lokalne warunki ukształtowania terenu, istniejąca i planowana zabudowa, uzyskane uzgodnienia z właścicielami posesji oraz uzbrojenie terenu. Głównym celem zadania jest oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych poprzez doprowadzenie ich do wybudowanej w roku 2014 oczyszczalni ścieków we Frywałdzie o RLM wynoszącym 2600,  która będzie w stanie przyjąć dodatkową ilość ścieków i prawidłowo funkcjonować po przyłączeniu wyszczególnionych nieruchomości do sieci.

logo-25lat-wersja-pelna-150dpi-rgb

casino siteleri