Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka

wika
baner-215x135

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”

Podstawowym celem realizacji zadania jest włączenie do kanalizacji sanitarnej 294 posesji oraz czterech obiektów użyteczności publicznej. Wskutek tych działań nastąpi likwidacja nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, co poprawi  warunki środowiskowe, zdrowotne oraz turystyczne regionu.

Aby zachować duże walory krajobrazowe doliny Sanki i kontynuować intensywnie użytkowanie rolnicze, należy bezwzględnie wyeliminować zatruwanie pierwszego poziomu wód gruntowych w zlewni rzeki.

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej wyeliminuje w sposób trwały zanieczyszczenie znacznej części wsi Zalas i Sanka ściekami bytowo-gospodarczymi. W chwili obecnej ścieki odprowadzane są do przydomowych szamb, które często zanieczyszczają miejscowe cieki wodne  zasilające swymi wodami rzekę Sankę, a  mające istotne znaczenie dla gospodarki wodnej regionu. Sytuacja ta wpływa bardzo niekorzystnie na środowisko naturalne zwłaszcza, że na obszarze Gminy znajdują się aż trzy parki krajobrazowe, trzy rezerwaty i trzy obszary należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W związku z tym zachodzi pilna potrzeba uregulowania gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę systemu kanalizacji gminy. Wykorzystanie nowo wybudowanej i sprzyjającej rozwojowi społeczno-gospodarczemu infrastruktury komunalnej przyczyni się do poprawy jakości życia w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym.

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas i Sanka. Jest to kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części gminy Krzeszowice. Długość wybudowanej sieci głównej i rozdzielczej to 21300 mb. łącznie , w technologii grawitacyjno-ciśnieniowej, z rur PCV, z przepompowniami i rurociągiem tłocznym, na terenie aglomeracji Krzeszowice-Zalas. Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyjnych w drogach, wzdłuż dróg, ogrodzeń, granic posesji, przez tereny prywatne. Istniejąca sieć wodociągowa, gazowa, energetyczna oraz warunki terenowe wymuszają odpowiednie głębokości rurociągów kanalizacyjnych. Przebieg zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej zdeterminowały lokalne warunki ukształtowania terenu, istniejąca i planowana zabudowa, uzyskane uzgodnienia z właścicielami posesji oraz uzbrojenie terenu. Głównym celem zadania jest oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych poprzez doprowadzenie ich do wybudowanej w roku 2014 oczyszczalni ścieków we Frywałdzie o RLM wynoszącym 2600,  która będzie w stanie przyjąć dodatkową ilość ścieków i prawidłowo funkcjonować po przyłączeniu wyszczególnionych nieruchomości do sieci.

logo-25lat-wersja-pelna-150dpi-rgb

Realizacja Projektu

Bieżący rezultat wykonania inwestycji realizowanej w latach 2018/2019.

30 lipca 2020

Wybudowanie ponad 21 km sieci kanalizacji sanitarnej umożliwi podłączenie się do kanalizacji ponad 350 nieruchomości z miejscowości Zalas i Sanka. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, podłączenia ruszyły w listopadzie 2019 r. Pomimo niewielkich opóźnień związanych z Covid – 19, w chwili obecnej już 270 nieruchomości (stan na 22 lipiec 2020 r.) korzysta z nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a ich właściciele zawarli stosowne umowy o odprowadzanie ścieków. Pracownicy Spółki intensywnie działają, aby liczba podłączonych budynków była jak największa.

INWESTYCJA ZALAS, SANKA – możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej

11 października 2018

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy, apeluje do właścicieli nieruchomości nieobjętych projektem „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”, a zlokalizowanych w pobliżu zaprojektowanej sieci: ...Jeżeli  wyrażają Państwo chęć podłączenia swoich budynków do kanalizacji sanitarnej,  prosimy  o składanie indywidualnych wniosków do siedziby Spółki. Każdy wniosek złożony do zakończenia budowy kanalizacji, zostanie rozpatrzony indywidualnie przez projektanta  sprawującego nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji i w przypadku możliwości technicznych podłączenia, zrealizowany na preferencyjnych warunkach...

padlacz_sie_do_kanalizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka

11 października 2018

Kontynuacja budowy kanalizacji w Zalasiu przewidywana jest na wrzesień. Rozpoczęcie prac planowane jest na 3 września 2018 r.  Wcześniej tj. ok. 16 sierpnia  nastąpi wytyczenie trasy przebiegu kanalizacji w terenie, przez firmę geodezyjną. Do końca 2018 roku prace związane z budową kanalizacji powinny objąć swym zakresem prawie cały obszar Zalasu w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę. Budowa rozpocznie się od skrzyżowania ul. ks. P. P. Gawlikowskiego z ul. Porfirową i będzie  kontynuowana w kierunku centrum miejscowości tj. szkoły, przedszkola. W kolejnym roku, począwszy od stycznia, planuje się dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas i rozpoczęcie   w miejscowości Sanka. Planowany koniec zadania (prace ziemne) szacuje się na koniec 2019 r.

logo-25lat-wersja-pelna-150dpi-rgb

Prace w Zalasiu rozpoczęte

11 października 2018

30 sierpnia tego roku została rozpoczęta budowa sieci kanalizacyjnej  w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”. Już w czerwcu 2017 r. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice jako spółka gminna, otrzymała od Burmistrza, Wacława Gregorczyka projekt inwestycji wraz z zapewnieniem  pomocy w jej  realizacji. Po uzyskaniu przez Spółkę  odpowiednich pozwoleń oraz środków na budowę, prace ziemne zostały rozpoczęte. W głównej części inwestycja będzie finansowana pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 6 mln 206 tys. zł, przy całkowitych kosztach realizacji zadania 9 mln 899 110 zł. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 21,12 km i podłączenie do niej 294 gospodarstw domowych oraz 2 szkół, przedszkola i ośrodka zdrowia. Budowa rozpoczęła się w Zalasiu i do końca 2018 r., w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę, prace obejmą prawie cały obszar miejscowości. W kolejnym roku, począwszy od stycznia, planowane jest rozpoczęcie prac w miejscowości Sanka.

20180830_111716 20180830_102329
casino siteleri