6 listopada 2020

Informacja w sprawie przetargu ofertowego na dostawy energii

Zamawiający informuje, że w związku  z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 w oraz czasowym wyłączeniem z bezpośredniej obsługi dziennika podawczego Spółki  Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, ofertę  na zadanie pn. „Zakup energii w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”. należy złożyć, w godzinach pracy, do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku obok wejścia do siedziby Spółki przy ul. Krakowskiej 85 w Krzeszowicach oraz powiadomić domofonem o fakcie złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa w dniu 09 listopada  2020r. o godzinie 10.00. Do tej godziny złożone oferty zostaną wyjęte i zarejestrowane.

Oferty złożone po godzinie 10.00 będą uznane za wniesione po terminie.

Z uwagi sytuację epidemiczną zaleca się nie branie bezpośredniego udziału w otwarciu ofert.

 Po otwarciu ofert  w dniu  09  listopada 2020r. na stronie internetowej BIP oraz www.wikkrzeszowice.pl   zostanie  umieszczony protokół z otwarcia ofert.

  Zamawiający dopuszcza możliwość uczestniczenia w otwarciu ofert przy pomocy środków komunikacji na odległość. Wymaga to wcześniejszego przesłania e-mailem takiej potrzeby na adres sekretariat@wikkrzeszowice.pl przed terminem złożenia ofert tj. do godz.10 w dniu 09.11.2020r. 

Zamawiający nie zapewnia sprzętu jak i możliwości technicznych do komunikacji na odległość.

Ostatnie aktualności

casino siteleri