31 marca 2021

Informacja dotycząca otwarcia ofert w przetargu ofertowym

Zamawiający informuje, że w związku  z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 w oraz czasowym wyłączeniem z bezpośredniej obsługi dziennika podawczego Spółki  Wodociągi I Kanalizacja Krzeszowice, ofertę przetargową na zadanie pn. Dostawa zestawu hydroforowego wraz z transportem, uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji” należy złożyć, w dzień roboczy, do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku obok wejścia do siedziby Spółki przy ul. Krakowskiej 85 w Krzeszowicach oraz powiadomić domofonem o fakcie złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa w dniu 02 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00. Do tej godziny złożone oferty zostaną wyjęte i zarejestrowane.

Oferty złożone po godzinie 10.00 będą uznane za wniesione po terminie.

Z uwagi sytuację epidemiczną zaleca się nie branie bezpośredniego udziału w otwarciu ofert.

Niezwłocznie po godzinie 10.15, w dniu 02 kwietnia 2021 r., protokół z otwarcia ofert zostanie  umieszczony na stronie internetowej BIP oraz www.wikkrzeszowice.pl

  Zamawiający dopuszcza możliwość uczestniczenia w otwarciu ofert przy pomocy środków komunikacji na odległość. Wymaga to wcześniejszego przesłania e-mailem takiej potrzeby na adres sekretariat@wikkrzeszowice.pl przed terminem złożenia ofert tj. do godz. 10 w dniu 02.04.2021 r. 

Zamawiający nie zapewnia sprzętu jak i możliwości technicznych do komunikacji na odległość.

Dziękuję za zrozumienie.

Ostatnie aktualności

casino siteleri