29 kwietnia 2020

Informacja w sprawie przetargu ofertowego

Zamawiający informuje, że w związku  z ogłoszonym stanem epidemii SARS-CoV-2 w oraz czasowym wyłączeniem z bezpośredniej obsługi dziennika podawczego Spółki  Wodociągi I Kanalizacja Krzeszowice, ofertę przetargową na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka etap II”. należy złożyć, w dzień roboczy, do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku obok wejścia do siedziby Spółki przy ul. Krakowskiej 85 w Krzeszowicach oraz powiadomić domofonem o fakcie złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2020r. o godzinie 9.00. Do tej godziny złożone oferty zostaną wyjęte i zarejestrowane.

Oferty złożone po godzinie 9.00 będą uznane za wniesione po terminie.

Z uwagi sytuację epidemiczną zaleca się nie branie bezpośredniego udziału w otwarciu ofert.

Niezwłocznie po godzinie 9.15, w dniu 4 maja 2020r., protokół z otwarcia ofert zostanie  umieszczony na stronie internetowej BIP oraz www.wikkrzeszowice.pl

  Zamawiający dopuszcza możliwość uczestniczenia w otwarciu ofert przy pomocy środków komunikacji na odległość. Wymaga to wcześniejszego przesłania e-mailem takiej potrzeby na adres sekretariat@wikkrzeszowice.pl przed terminem złożenia ofert tj. do godz.9 w dniu 04.05.2020r. 

Zamawiający nie zapewnia sprzętu jak i możliwości technicznych do komunikacji na odległość.

Dziękuję za zrozumienie.

Ostatnie aktualności

casino siteleri