16 czerwca 2023

Dostawy armatury wodociągowo kanalizacyjnej dla Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice – przetarg ofertowy

Zamawiający Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Krakowska 85 32-065 Krzeszowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ofertowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r, zwana dalej Pzp w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. (tzw. zamówienie sektorowe) na realizację zamówienia pn. „Dostawy materiałów do bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na inwestycje/usługi wykonywane przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.” znak sprawy : 22_2/TWK/2022 Termin na składanie ofert: 26.06.2023 r. do godz. 9:00 Więcej; https://wikkrzeszowice.pl/przetargi/

Ostatnie aktualności

casino siteleri