3 października 2023

DODATKOWE ŚRODKI NA INWESTYCJĘ W SIEDLCU

3 października br. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, Prezes Zarządu Henryk Skotniczny podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu inwestycyjnego. Kredyt w kwocie 3 680 820,00 zł został pozyskany w celu prefinansowania zadania  pn. „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Krzeszowice – miejscowość Siedlec – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krzeszowice w miejscowości Siedlec oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych w miejscowości Siedlec”. Jednocześnie została zawarta umowa kredytu na finansowanie płatności z tytułu podatku VAT od nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przedmiotowego zadania.

Dodatkowo na realizację inwestycji w Siedlcu, Spółka już w styczniu pozyskała środki w ramach dotacji z EFRROW w kwocie 3 834 365,00 zł.

Ostatnie aktualności

casino siteleri