12 listopada 2014

Budowa kanalizacji zakończona

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie realizowanego przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy”, została zakończona.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2009 roku podpisując umowę na dofinansowanie projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt realizowany był na 5 kontraktach budowlanych w ramach których łącznie wybudowano 181 526,81 m sieci kanalizacyjnej.

Realizacja poszczególnych kontraktów budowy sieci kanalizacyjnej [m]

zestawienie realizacji kontraktów

 

 

Kontrakt V – w ramach realizowanej inwestycji zmodernizowano również Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Krzeszowicach w zakresie: rozbudowy ciągu mechanicznego oczyszczanych ścieków, rozbudowy części biologicznej oczyszczalni, urządzeń do beztlenowej, mezofilowej stabilizacji osadu wraz z systemem ujmowania, uzdatniania i wykorzystywania biogazu.

Wartość całkowita projektu wynosi 132 183 248,23 PLN, z czego 85% kwoty wydatków kwalifikowanych stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Cel projektu to wyposażenie Gminy Krzeszowice w infrastrukturę techniczną umożliwiającą :

– odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska,

– budowę systemu kanalizacyjnego na obszarze objętym Projektem,

– spełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Szanowni Państwo! Informujemy, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym informujemy o obowiązku przyłączania swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w wymaganym terminie, po uzgodnieniu warunków technicznych w dziale Techniczno-Inwestycyjnym Spółki.

Ostatnie aktualności

casino siteleri