Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka, etap III

Zadanie jest kontynuacją budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części Gminy Krzeszowice. Przewidywana długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to około 3092 m. W ramach zadania zostaną wybudowane dwie kompletne przepompownie wraz z przewodami tłocznymi o sumarycznej długości 754 m. Koszt zadania na podstawie zawartej umowy to kwota do 1 277 970 zł (brutto). Wniosek o pożyczkę na finansowanie tego zadania został złożony do WFOŚ już w kwietniu 2020 r. Po przeprowadzonym postępowaniu Wykonawca został wyłoniony i 23 lipca podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie robót to lipiec 2021. Z wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej będą mogły skorzystać 43 obiekty mieszkalne.