Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka, etap III

Zadanie było kontynuacją budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części Gminy Krzeszowice.  Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to około 2888 m. W ramach zadania zostaną wybudowane dwie kompletne przepompownie wraz z przewodami tłocznymi o sumarycznej długości 788 m. Koszt zadania na podstawie zawartej umowy to kwota do 1 277 970 zł (brutto). Wniosek o pożyczkę na finansowanie tego zadania został złożony do WFOŚ już w kwietniu 2020 r. Po przeprowadzonym postępowaniu Wykonawca został wyłoniony i 23 lipca podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie robót budowlanych to listopad 2021. Z wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej będą mogły skorzystać 43 obiekty mieszkalne.

casino siteleri