Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sanka, etap II

Inwestycja była kontynuacją poprzedniego zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w południowej części Gminy Krzeszowice. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej to ok. 2207 m. Zadanie obejmowało budowę dwóch kompletnych przepompowni wraz z przewodami tłocznymi o sumarycznej długości około 856 m. Koszt zadania na podstawie zawartej umowy to kwota do 999 972,45 zł (brutto). Inwestycja była finansowana z pożyczki z WFOŚ w kwocie 671 197,08 zł oraz ze środków własnych w kwocie 328 775,41 zł (brutto).
25.05.2020 r. Spółka podpisała umowę z Wykonawcą robót budowlanych na realizację tego zadania. Początkiem lipca 2020 zostały rozpoczęte prace budowlane. Roboty budowlane zakończone zostały w czerwcu 2021 r. Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie 21 obiektów.

casino siteleri