cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy wod-kan

Cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych na terenie nieutwardzonym, do maksymalnej głębokości 1,5m

l.p

nazwa usługi :

Cena netto

[zł]

Cena brutto

[zł]

1

Punkt  włączeniowy  :

Każdy następny metr:             (wykop, materiał, montaż)

Każdy następny metr:             (materiał, montaż)

550,00 zł

115,00 zł

60, 00 zł

594,00 zł

124,20 zł

64,80 zł

2

Punkt końcowy:
(zestaw wodomierza, przejście przez ścianę budynku)

300, 00 zł

324,00 zł

Kalkulacja na wykonanie przyłącza wodociągowego nie obejmuje kosztów związanych
z wykonaniem :

Ww. czynności leżą po stronie osoby zainteresowanej wykonaniem przyłącza wodociągowego. Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zastrzega sobie prawo
do zmiany wartości kalkulacji bądź odstąpienia od wykonawstwa dla indywidualnych przypadków, stwierdzonych podczas wizji terenowej przed rozpoczęciem wykonania prac budowlanych lub w trakcie wykonywania zlecenia w sytuacji wystąpienia innych nieprzewidzianych przeszkód technicznych, terenowych, warunków gruntowo-wodnych, wystąpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia oraz wszystkich innych czynności nieujętych wyceną w kalkulacji a niezbędnych do realizacji zlecenia.

Cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy kanalizacyjnych na terenie nieutwardzonym, do maksymalnej głębokości 1,5m

l.p

nazwa usługi :

Cena netto zł/mb

Cena brutto zł/mb

1.

Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(montaż, roboty ziemne, materiał)

160,00 zł

172,80 zł

2.

Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(montaż, materiał)

90,00 zł

97,20 zł

3.

Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(roboty ziemne)

70,00 zł

75,60 zł

Produced mainly in the muscles, Anabolic steroids and generics Viagra plays a key role in many biological processes, including the synthesis of protein, the regulation buy turinover 10mg 50 pills of kidney and immune function, and the maintenance and repair of intestinal tissues. Anabolic steroids and generics Viagra also serves as a secondary fuel source for cellular energy and helps create other important compounds, including glucose and purines (the building blocks of DNA).

Kalkulacja na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem :

Ww. czynności leżą po stronie osoby zainteresowanej wykonaniem przyłącza wodociągowego. Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zastrzega sobie prawo
do zmiany wartości kalkulacji bądź odstąpienia od wykonawstwa dla indywidualnych przypadków, stwierdzonych podczas wizji terenowej przed rozpoczęciem wykonania prac budowlanych lub w trakcie wykonywania zlecenia w sytuacji wystąpienia innych nieprzewidzianych przeszkód technicznych, terenowych, warunków gruntowo-wodnych, wystąpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia oraz wszystkich innych czynności nieujętych wyceną w kalkulacji a niezbędnych do realizacji zlecenia.

Naples, official: suspected hamstring strain for koulibaly 519 clen max in australia hamstring muscle – wikipedia.