Fundusz spójności Nr POIS.01.01.00-00-073/08 Beneficjent: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. Wartość Projektu: 132 183 248,23 PLN Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 81 264 690,15 PLN

Struktura finansowania projektu

struktura_finansowania             Wartość całkowita projektu 132 183 248,23 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

dla_rozwoju_is

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji, wraz z funduszami strukturalnymi zaliczany jest do instrumentów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Został utworzony na mocy art. 161 Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991r., który wszedł w życie w 1993r. Jest on kontynuacją Funduszu ISPA, który był przeznaczony dla państw kandydujących.

Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. W dalszej perspektywie zapewnienie równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich wiązało się z planami wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej. Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.

Przed rozszerzeniem Unii Europejskiej w maju 2004 r. z pomocy w ramach Funduszu Spójności korzystały cztery kraje: Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia. Od 1 styczna 2004 r. do wsparcia z Funduszu Spójności przestała kwalifikować się Irlandia. Dzięki pomocy z Funduszu Spójności kraje te mogły osiągnąć kryteria konwergencji dla unii gospodarczej i walutowej, a także kontynuować inwestycje infrastrukturalne. Od dnia 1 maja 2004 r., oprócz wyżej wymienionych państw członkowskich, z pomocy Funduszu Spójności korzysta 10 nowych państw członkowskich, w tym Polska.

Projekty finansowane z Funduszu Spójności powinny być zgodne z postanowieniami traktatów, przyjętymi zgodnie z nimi instrumentami oraz politykami wspólnotowymi łącznie z polityką ochrony środowiska, transportową, w dziedzinie sieci transeuropejskich, polityką konkurencji oraz polityką zamówień publicznych.

Przy wyznaczaniu alokacji środków z Funduszu Spójności dla danego kraju brana jest pod uwagę liczba ludności, PNB na jednego mieszkańca, powierzchnia kraju oraz inne czynniki społeczno-ekonomiczne np. deficyt w obszarze infrastruktury transportowej w kraju odbiorcy wsparcia. Pomoc z Funduszu wraz z transferami z funduszy strukturalnych nie powinna przekroczyć 4% PKB kraju beneficjenta.

Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie realizacji zadań lub grupy zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska i transportu wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej.

Fundusz Spójności ma za zadanie zmniejszać różnicę w poziomie rozwoju infrastruktury pomiędzy poszczególnymi krajami unijnymi. Warunkiem objęcia danego kraju pomocą w ramach Funduszu Spójności jest odpowiedni poziom PKB (Produkt Krajowy Brutto). Jeżeli w przeliczeniu na mieszkańca PKB nie przewyższa 90% PKB średniej Unii Europejskiej, to dany kraj członkowski kwalifikuje się do wsparcia z Funduszu Spójności.

Priorytety, jakie będą realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójności w ochronie środowiska:
 • poprawa jakości wód powierzchniowych,
 • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia,
 • poprawa jakości powietrza,
 • racjonalizacja gospodarki odpadami,
 • ochrona powierzchni ziemi,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

 

Finansowanie

O wysokości dofinansowania każdej inwestycji decyduje ostatecznie Komisja Europejska na podstawie analiz finansowych i ekonomicznych. W ramach Funduszu Spójności o dofinansowanie, co do zasady, mogą się ubiegać projekty, których wartość przekracza 10 mln euro.

Zgodnie z obowiązującymi w zakresie polityki strukturalnej zasadami współfinansowania, pomoc z Funduszu Spójności na określony projekt będzie wynosić maksymalnie od 75% do 85 % kosztów kwalifikowanych.

Pozostałe co najmniej 25 % musi zostać zapewnione przez beneficjenta. Środki te mogą pochodzić np. z:

 • budżetu gminy;
 • środków własnych przedsiębiorstw komunalnych;
 • środków NFOŚIGW (dotacji, kredytów);
 • budżetu państwa;
 • innego niezależnego źródła (np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju).

 

Instytucje wdrażające i zarządzające Funduszem Spójności:
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - instytucja zarządzająca, odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację działań związanych z wykorzystaniem Funduszu Spójności;
 • Ministerstwa Finansów - instytucja płatnicza;
 • Ministerstwo Środowiska - sektorowa instytucja pośrednicząca w zarządzaniu I szczebla;
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - instytucja pośrednicząca w zarządzaniu II szczebla;
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - instytucja pośrednicząca w zarządzaniu III szczebla.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Zgodnie z celem głównym programu wybór osi priorytetowych odpowiada obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wzrostu atrakcyjności Polski i jej regionów.

Wielkość środków wspólnotowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007–2013 wyniesie ok. 41,3% (27,9 mld euro) całości środków publicznych z 67,3 mld euro dostępnych do rozdysponowania w ramach NSRO.

 

Pożyteczne linki

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

Komisja Europejska 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Zakres projektu

Wszystkie obiekty planowane do realizacji w zakresie przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” będą zlokalizowane na terenach znajdujących się w obszarze aglomeracji Krzeszowice (RLM =36 000) oraz w obszarze aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia (RLM =11 100) w granicach administracyjnych gminy Krzeszowice. Przedmiotowy teren na którym planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej objęty jest strefą ochrony ujęcia wody Rudawa – decyzja z dnia 15.04.1997r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęć zlokalizowanych na rzece Rudawie.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem następujące działania:

 1. Budowa 202 km przewodów kanalizacji sanitarnej wraz z 23 sieciowymi i 12 przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach: Nawojowa Góra, Paczółtowice, Filipowice, Wola Filipowska Południe, Miękinia Stawiska, Miękinia, Krzeszowice (ul. Miękińska, osiedle Czatkowice Górne, osiedle Czatkowice Dolne, osiedle Żbik), Ostrężnica, Nowa Góra – Łany, Czerna i Nowa Góra.
 2. Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach w zakresie: rozbudowa ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków, rozbudowa części biologicznej oczyszczalni, budowa urządzeń do beztlenowej mezofilowej stabilizacji osadu wraz z systemem ujmowania, uzdatniania i wykorzystania biogazu.

Przedsięwzięcie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” składa się z 5 kontraktów na roboty budowlane i z 4 kontraktów/przetargów na usługi:

Nr kontraktuNazwa zadaniaKrotki opis Planowana długość sieci [km]

I

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Nawojowa Góra - etap III

Kontrakt I obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 41,4 km wraz z 8 sieciowymi i 7 przydomowymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Nawojowa Góra, Paczółtowice w Gminie Krzeszowice oraz na terenie osiedla Żbik w mieście. Planowana kanalizacja ma charakter grawitacyjno - tłoczny. Ścieki z Nawojowej Góry i osiedla Żbik w Krzeszowicach będą kierowane poprzez planowaną kanalizację sanitarną do istniejącej kanalizacji w mieście Krzeszowice i dalej do centralnej oczyszczalni ścieków. Ścieki z Paczółtowic kierowane będą do oczyszczalni ścieków Żary zlokalizowanej w aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia.

11,9

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Paczółtowice

13,7

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na os. Żbik w Krzeszowicach

15,8

II

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Filipowice -  III etap

Kontrakt II obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 56,3 km wraz z 5 sieciowymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Filipowice, Wola Filipowska Południe i Miękinia Stawiska w Gminie Krzeszowice. Planowana kanalizacja ma charakter grawitacyjno - tłoczny. Ścieki będą kierowane do istniejącego kolektora sanitarnego w Woli Filipowskiej, a następnie do centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach.

31,6

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Wola Filipowska Południe

21,9

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Miękinia Stawiska

2,8

III

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Miękinia etap I

Kontrakt III obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 52 km wraz z 3 sieciowymi i 2 przydomowymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Miękinia, Ostrężnica i Nowa Góra-Łany w Gminie Krzeszowice oraz w ulicy Miękińskiej w mieście Krzeszowice. Planowana kanalizacja ma charakter grawitacyjno – tłoczny. Ścieki poprzez planowany główny kanał ściekowy odprowadzający ścieki z obszaru ulicy Miękińskiej jak również ze wsi Miękina, Nowa Góra, Ostrężnica, Nowa Góra-Łany będą kierowane do istniejącej kanalizacji w mieście Krzeszowice i dalej do centralnej oczyszczalni ścieków

18,9

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Miękinia etap II

5,9

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej m. Krzeszowice ul. Miękińska

4,5

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w. m Ostrężnica

15,6

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Nowa Góra Łany

7,1

IV

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Czerna

Kontrakt IV obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 52,3 km wraz z 7 sieciowymi i 3 przydomowymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Czerna i Nowa Góra w Gminie Krzeszowice oraz na terenie osiedli Czatkowice Dolne i Czatkowice Górne w mieście Krzeszowice. Planowana kanalizacja ma charakter grawitacyjno – tłoczny. Ścieki kierowane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Krzeszowicach, a następnie centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach.

20,3

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Krzeszowice -Czatkowice Górne

9,0

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Krzeszowice - Czatkowice Dolne

6,4

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Nowa Góra

16,6

V

Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach

Kontrakt V polega na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr = 7 000 m3/d (RLM =16 500). Zmodernizowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków osiągnie przepustowość hydrauliczną Qdśr = 4 950 m3/d  (RLM = 35 200).

1 oczyszczalnia

VI

Przetarg na usługi – Inżynier Kontraktu

 

VII

Przetarg na usługi – Działania promująco - informacyjne

Tablice informacyjne będą ustawiane w miejscu realizacji projektu, po zakończeniu realizacji projektu, tablice informacyjne zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi. Od momentu wydania decyzji Komisji dotyczącej współfinansowania projektu z Funduszu Spójności media będą informowane o rozpoczęciu realizacji projektu, istotnych etapach realizacji oraz zakończeniu projektu. Informowanie będzie odbywać się przede wszystkim poprzez konferencje oraz informacje zamieszczane w prasie.Informacje w telewizji regionalnej dotyczące najważniejszych kwestii związanych z realizacją projektu, wywiady, krótkie reportaże z postępu prac.

Broszury, ulotki, plakaty, listy informacyjne, materiał audio-wizualny i inne.

VIII

Opracowanie Studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

Kontrakty zrealizowane

IX

Opracowanie dokumentacji przetargowej.

Mapa planowanej sieci