Ubytki wody jakie odnotowuje Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice oraz zaobserwowane różnice między średnim miesięcznym zużyciem odniesionym do jednego mieszkańca regionu miejskiego i wiejskiego, skłoniły do przeprowadzenia badań nad poziomem zużycia wody u odbiorców w poszczególnych miejscowościach. Analizie poddano zarówno obszar wodociągu miejskiego, jak i tereny wiejskie. Wyniki jakie otrzymano wskazują, że na terenie gminy występują rejony gdzie w ok. 40% gospodarstw domowych miesięczne zużycie wody na osobę nie przekracza 1,5 m3.

Odsetek gospodarstw domowych wg. zyżycia wody na domownika/mc w m3 - przykładowa miejscowość w obszarze wiejskim

Odsetek gospodarstw domowych wg. zyżycia wody na domownika/mc w m3 - Krzeszowice

Należy zaznaczyć, że według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody, miesięczny pobór wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym powinien wahać się w granicach od 2,4 do 3,0 m3.

Przedstawione dane mogą sugerować występowanie w niektórych regionach szeroko rozpowszechnionego zjawiska nielegalnego korzystania z usług wodociągowych.

 

Czym jest nielegalne korzystanie z usług wodociągowo-kanalizacyjnych?

Jest to:

 • pobór wody lub zrzut ścieków bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach i urządzeniach pomiarowych,
 • podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przyłączem wykonanym niezgodnie z przepisami prawa lub przez instalację wewnętrzną innego odbiorcy,
 • pobór wody z sieci wodociągowej oraz z ujęcia własnego (studni) i odprowadzanie ścieków do kanalizacji bez zamontowanego urządzenia pomiarowego liczącego ilość ścieków,
 • zrzut ścieków o złej jakości, niespełniających przepisów prawa,
 • podłączenie do sieci i /lub zrzut ścieków bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej oraz ścieków (wód) opadowych do kanalizacji sanitarnej.

 

W celu ograniczenia i zmniejszenia negatywnego zjawiska Spółka rozpoczyna akcję „Stop dla nielegalnego poboru wody i zrzutu ścieków”. Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie całej gminy. Rozpoczęcie całej akcji poprzedzone zostanie okresem abolicji. Wobec odbiorców, którzy do 31.03.2014 r. uregulują ewentualne nieprawidłowości nie będą wyciągane konsekwencje. Po tym terminie, w przypadku stwierdzenia nielegalnego korzystania z usług, Spółka natychmiast rozpocznie procedury określone Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747) z późniejszymi zmianami.

Akcja polegać będzie m. in. na kontrolowaniu i ujawnianiu przez pracowników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice nieprawidłowości w pobieraniu wody, odprowadzaniu ścieków oraz w opomiarowaniu przyłączy wodociągowych.

Podkreślenia wymaga, że bardzo częstą formą nielegalnego odprowadzania ścieków jest podłączanie systemów odprowadzania wody deszczowej z nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Wprowadzanie ścieków deszczowych do nieprzystosowanych do tego celu kanałów, w okresie intensywnych opadów lub roztopów, może prowadzić do lokalnych podtopień ściekami wylewającymi się przez włazy studzienek kanalizacyjnych na powierzchnię.

Sama akcja ma także zachęcić mieszkańców do informowania o zaobserwowanych nieprawidłowościach. Wybierając numer 12 282 13 20, wew. 21, zachowując pełną anonimowość, można dokonać zgłoszenia.

 

Problem nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków to zjawisko bardzo niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, które oprócz faktu dokonywania kradzieży, zniekształca też obraz strat wody.

Tracą na tym przede wszystkim uczciwi odbiorcy usług. Przy ustalaniu taryf przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne uwzględniają wszystkie koszty prowadzonej działalności, w tym koszty, które są ponoszone przez nielegalne przyłącza. Wyeliminowanie nielegalnych procederów może w znacznym stopniu wpłynąć na obniżenie cen zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Podstawa prawna kontroli i sankcje za nielegalne pobieranie wody i odprowadzanie ścieków:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, których mowa w art.6 ust. 2 i 4-7, w celu:

  1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
  2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
  3. przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
  4. sprawdzanie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
  5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
  6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego jeżeli umowa, której mowa w art. 6 ust. 1 tak stanowi.

 Art. 28.

  1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.
  2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
   1. uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
   2. nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
  3. (uchylony)
  4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
   1. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
  5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
  6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.