Zakres projektu

Wszystkie obiekty planowane do realizacji w zakresie przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” będą zlokalizowane na terenach znajdujących się w obszarze aglomeracji Krzeszowice (RLM =36 000) oraz w obszarze aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia (RLM =11 100) w granicach administracyjnych gminy Krzeszowice. Przedmiotowy teren na którym planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej objęty jest strefą ochrony ujęcia wody Rudawa – decyzja z dnia 15.04.1997r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęć zlokalizowanych na rzece Rudawie.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem następujące działania:

  1. Budowa 202 km przewodów kanalizacji sanitarnej wraz z 23 sieciowymi i 12 przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowościach: Nawojowa Góra, Paczółtowice, Filipowice, Wola Filipowska Południe, Miękinia Stawiska, Miękinia, Krzeszowice (ul. Miękińska, osiedle Czatkowice Górne, osiedle Czatkowice Dolne, osiedle Żbik), Ostrężnica, Nowa Góra – Łany, Czerna i Nowa Góra.
  2. Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach w zakresie: rozbudowa ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków, rozbudowa części biologicznej oczyszczalni, budowa urządzeń do beztlenowej mezofilowej stabilizacji osadu wraz z systemem ujmowania, uzdatniania i wykorzystania biogazu.

Przedsięwzięcie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy” składa się z 5 kontraktów na roboty budowlane i z 4 kontraktów/przetargów na usługi:

Nr kontraktuNazwa zadaniaKrotki opis Planowana długość sieci [km]

I

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Nawojowa Góra - etap III

Kontrakt I obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 41,4 km wraz z 8 sieciowymi i 7 przydomowymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Nawojowa Góra, Paczółtowice w Gminie Krzeszowice oraz na terenie osiedla Żbik w mieście. Planowana kanalizacja ma charakter grawitacyjno - tłoczny. Ścieki z Nawojowej Góry i osiedla Żbik w Krzeszowicach będą kierowane poprzez planowaną kanalizację sanitarną do istniejącej kanalizacji w mieście Krzeszowice i dalej do centralnej oczyszczalni ścieków. Ścieki z Paczółtowic kierowane będą do oczyszczalni ścieków Żary zlokalizowanej w aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia.

11,9

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Paczółtowice

13,7

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na os. Żbik w Krzeszowicach

15,8

II

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Filipowice -  III etap

Kontrakt II obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 56,3 km wraz z 5 sieciowymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Filipowice, Wola Filipowska Południe i Miękinia Stawiska w Gminie Krzeszowice. Planowana kanalizacja ma charakter grawitacyjno - tłoczny. Ścieki będą kierowane do istniejącego kolektora sanitarnego w Woli Filipowskiej, a następnie do centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach.

31,6

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Wola Filipowska Południe

21,9

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Miękinia Stawiska

2,8

III

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Miękinia etap I

Kontrakt III obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 52 km wraz z 3 sieciowymi i 2 przydomowymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Miękinia, Ostrężnica i Nowa Góra-Łany w Gminie Krzeszowice oraz w ulicy Miękińskiej w mieście Krzeszowice. Planowana kanalizacja ma charakter grawitacyjno – tłoczny. Ścieki poprzez planowany główny kanał ściekowy odprowadzający ścieki z obszaru ulicy Miękińskiej jak również ze wsi Miękina, Nowa Góra, Ostrężnica, Nowa Góra-Łany będą kierowane do istniejącej kanalizacji w mieście Krzeszowice i dalej do centralnej oczyszczalni ścieków

18,9

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Miękinia etap II

5,9

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej m. Krzeszowice ul. Miękińska

4,5

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w. m Ostrężnica

15,6

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Nowa Góra Łany

7,1

IV

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Czerna

Kontrakt IV obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 52,3 km wraz z 7 sieciowymi i 3 przydomowymi przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Czerna i Nowa Góra w Gminie Krzeszowice oraz na terenie osiedli Czatkowice Dolne i Czatkowice Górne w mieście Krzeszowice. Planowana kanalizacja ma charakter grawitacyjno – tłoczny. Ścieki kierowane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Krzeszowicach, a następnie centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach.

20,3

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Krzeszowice -Czatkowice Górne

9,0

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Krzeszowice - Czatkowice Dolne

6,4

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w m. Nowa Góra

16,6

V

Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach

Kontrakt V polega na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr = 7 000 m3/d (RLM =16 500). Zmodernizowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków osiągnie przepustowość hydrauliczną Qdśr = 4 950 m3/d  (RLM = 35 200).

1 oczyszczalnia

VI

Przetarg na usługi – Inżynier Kontraktu

 

VII

Przetarg na usługi – Działania promująco - informacyjne

Tablice informacyjne będą ustawiane w miejscu realizacji projektu, po zakończeniu realizacji projektu, tablice informacyjne zostaną zastąpione tablicami pamiątkowymi. Od momentu wydania decyzji Komisji dotyczącej współfinansowania projektu z Funduszu Spójności media będą informowane o rozpoczęciu realizacji projektu, istotnych etapach realizacji oraz zakończeniu projektu. Informowanie będzie odbywać się przede wszystkim poprzez konferencje oraz informacje zamieszczane w prasie.Informacje w telewizji regionalnej dotyczące najważniejszych kwestii związanych z realizacją projektu, wywiady, krótkie reportaże z postępu prac.

Broszury, ulotki, plakaty, listy informacyjne, materiał audio-wizualny i inne.

VIII

Opracowanie Studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.

Kontrakty zrealizowane

IX

Opracowanie dokumentacji przetargowej.