Uchwała nr XLIX Rady Miejskiej w Krzeszowicach

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzeszowice"

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określanie taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jerzmanowice-Przeginia – Żary

UCHWAŁA NR VI/82/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszowice

UCHWAŁA NR VI/80/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszowice – Zalas

UCHWAŁA NR VI/81/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO