Na postawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje konsumentów tj. odbiorców usług (osoby fizyczne):

  1. Dostawca usługi:

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 85, 32-065 Krzeszowice, wpisaną pod numerem 0000135010 w Sądzie  Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 350789290, NIP 676-10-15-716, Tel 12 282 15 12, 12 282 13 20, e-mail:  sekretariat@wikkrzeszowice.pl

Biuro obsługi:

ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice, e-mali: obslugaklienta@wikkrzeszowice.pl.

2. Główne cechy świadczenia:

Dostawca usługi ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do dostawy wody o odpowiedniej jakości i ciśnieniu oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

3. Łączna cena lub wynagrodzenie:

Określa obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Sposób i termin spełnienia  świadczenia oraz procedura rozpatrywania reklamacji:

  • Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
  • Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, via email, pisemnie itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
  • Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób. W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni po uprzednim zawiadomieniu reklamującego.
  • W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości lub obiektu budowlanego należącego do reklamującego odbiorcy usług, odbiorca usług obowiązany jest udostępnić nieruchomość lub obiekt budowlany osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Zaniechanie powyższego obowiązku przez odbiorcę usług wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji do czasu udostępnienia nieruchomości lub obiektu budowlanego.
  • Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację telefonicznie, pocztą elektroniczną, faxem lub w inny sposób, o ile odbiorca usług wyraża na to zgodę.
  • Odmowa uwzględnienia reklamacji w całości lub w części wymaga od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego uzasadnienia.

5. Odpowiedzialność za jakość świadczenia:

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa normują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu, która nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za która nie ponosi odpowiedzialności.

6. Czas trwania umowy, sposoby i przesłanki wypowiedzenia umowy:

Umowa jest zawierana na czas określony lub nieokreślony. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron w formie pisemnej. Odbiorca usług ma prawo rozwiązać w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w formie pisemnej  z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia może być niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy przez Odbiorcę usług w zakresie przesłanek do zamknięcia określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.