Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XXV/240/2012 z dnia 29 listopada 2012 r., czas obowiązywania dotychczasowych taryf z 2012 r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonywanych na terenie Gminy Krzeszowice przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. został przedłużony na okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 r.

Jednocześnie informuje się, że Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła Uchwałę nr XXV/241/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie dopłaty do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków od wszystkich odbiorców w wysokości 0,93 zł netto w okresie od 01.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r.


Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę:

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka netto Jednostka miary
1. Ogółem odbiorcy usług 1) cena 1m3 dostarczonej wody 3,10 zł/m3
2) stawka opłaty stałej abonamentowej 2,93 zł/odbiorca/m-c

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków:

L.p. Taryfowa grupa
odbiorców
Wyszczególnienie Cena/stawka netto Cena/stawka netto
dla odbiorców
Jednostka miary
1. Ogółem odbiorcy usług 1) cena 1m3 odprowadzanych ścieków 7,99 7,06 zł/m3
2) stawka opłaty stałej abonamentowej 6,75 6,75 zł/odbiorca/m-c

Do wyżej wymienionych cen i opłat należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Taryfy obowiązują od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r.

Zarząd Spółki WiK Krzeszowice