cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy wod-kan

Cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych na terenie nieutwardzonym, do maksymalnej głębokości 1,5m

l.p

nazwa usługi :

Cena netto

[zł]

Cena brutto

[zł]

1

Punkt  włączeniowy  :

Każdy następny metr:             (wykop, materiał, montaż)

Każdy następny metr:             (materiał, montaż)

550,00 zł

115,00 zł

60, 00 zł

594,00 zł

124,20 zł

64,80 zł

2

Punkt końcowy:
(zestaw wodomierza, przejście przez ścianę budynku)

300, 00 zł

324,00 zł

Kalkulacja na wykonanie przyłącza wodociągowego nie obejmuje kosztów związanych
z wykonaniem :

Ww. czynności leżą po stronie osoby zainteresowanej wykonaniem przyłącza wodociągowego. Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zastrzega sobie prawo
do zmiany wartości kalkulacji bądź odstąpienia od wykonawstwa dla indywidualnych przypadków, stwierdzonych podczas wizji terenowej przed rozpoczęciem wykonania prac budowlanych lub w trakcie wykonywania zlecenia w sytuacji wystąpienia innych nieprzewidzianych przeszkód technicznych, terenowych, warunków gruntowo-wodnych, wystąpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia oraz wszystkich innych czynności nieujętych wyceną w kalkulacji a niezbędnych do realizacji zlecenia.

Cennik usług w zakresie wykonywania przyłączy kanalizacyjnych na terenie nieutwardzonym, do maksymalnej głębokości 1,5m

l.p

nazwa usługi :

Cena netto zł/mb

Cena brutto zł/mb

1.

Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(montaż, roboty ziemne, materiał)

160,00 zł

172,80 zł

2.

Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(montaż, materiał)

90,00 zł

97,20 zł

3.

Wykonanie mb przewodu kanalizacyjnego
(roboty ziemne)

70,00 zł

75,60 zł

Kalkulacja na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego nie obejmuje kosztów związanych z wykonaniem :

Ww. czynności leżą po stronie osoby zainteresowanej wykonaniem przyłącza wodociągowego. Spółka z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zastrzega sobie prawo
do zmiany wartości kalkulacji bądź odstąpienia od wykonawstwa dla indywidualnych przypadków, stwierdzonych podczas wizji terenowej przed rozpoczęciem wykonania prac budowlanych lub w trakcie wykonywania zlecenia w sytuacji wystąpienia innych nieprzewidzianych przeszkód technicznych, terenowych, warunków gruntowo-wodnych, wystąpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia oraz wszystkich innych czynności nieujętych wyceną w kalkulacji a niezbędnych do realizacji zlecenia.