Zaproszenie do złożenia oferty Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn. „Odbiór  i zagospodarowanie ustabilizowanego osadu ściekowego” Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ofertowego, bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z […]

czytaj więcej


W dniu 04.07.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice – Henryk  Skotniczny  wraz z Burmistrzem Gminy Krzeszowice – Wacławem Gregorczykiem sfinalizował sprawę pożyczki na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie projektu  pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas […]

czytaj więcej


Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że decyzją Zarządu stawka opłaty za odbiór nieczystości płynnych dowożonych beczkowozami do Centralnej Oczyszczalni Ścieków zostaje utrzymana na dotychczasowym poziomie do dnia 30.11.2018 r. (Zarządzenie nr 10/2018 Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. z dnia 23 maja 2018 r.) Utrzymanie dotychczasowej stawki spowodowane jest […]

czytaj więcej


Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie Decyzji KR.RET.070.216.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy, wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z dniem 24.05.2018 r. wchodzi w życie zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krzeszowice na okres trzech […]

czytaj więcej


Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, uległy zmianie zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W związku z powyższym, obecna taryfa, obowiązuje […]

czytaj więcej


Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że w dniu 05.04.2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą Ekoinstal Sp. z o.o. na wykonanie zamówienia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia) i Sanka”, obejmującego roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalas i Sanka. Inwestycja obejmuje budowę […]

czytaj więcej


Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia, którego celem jest realizacja zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Krzeszowice: Zalas (część wschodnia), Sanka. Termin na składanie ofert: 09.03.2018r. Więcej informacji na stronach: https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice,a,1417234,budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-poludniowej-czesci-gminy-krzeszowice-zalas-czesc-wschodnia-i-sanka.html http://wikkrzeszowice.pl/przetarg/budowa-kanalizacji-sanitarnej/

czytaj więcej


Szanowni Państwo, Spółka Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice zwraca się apelem do mieszkańców korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie Gminy Krzeszowice, aby rozważnie i odpowiedzialnie korzystali z kanalizacji: Zabrania się wrzucania do kolektorów kanalizacyjnych odpadów stałych takich jak: gruz, worki foliowe, ubrania, ścierki, plastikowe butelki, martwe zwierzęta (szczenięta, koty, gołębie) oraz fragmenty zwierząt (kości, […]

czytaj więcej


Szanowni Państwo, Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia  instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. W niezabezpieczonej instalacji woda może zamarznąć, na skutek czego może dojść do awarii i zalania. Miejscami najbardziej wrażliwymi na rozmrożenie są wodomierze, które często znajdują się w nieogrzewanych  piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych […]

czytaj więcej


Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że dzień 10.11.2017 r. ustalony został dla pracowników dniem wolnym od pracy z uwagi na święto 11.11.2017 r. przypadające w sobotę. (Zarządzenie nr 20/2016 Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółki z o.o. z dnia 27 grudnia 2016 r.) Przepraszamy za powstałe utrudnienia  

czytaj więcej