Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, uległy zmianie zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W związku z powyższym, obecna taryfa, obowiązuje […]

czytaj więcej